Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 31/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 115
Tải về 1
Số: 30/NQ-HĐND 18/10/2022 Số: 30/NQ-HĐND, ngày 18/10/2022 NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh,phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 113
Tải về 0
số 26/2020/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Lào cai
Lượt xem: 120
Tải về 0
133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 341
Tải về 0
124/2020/QH14 11/11/2020 Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lượt xem: 316
Tải về 0
71/NQ-CP 08/08/2017 Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lượt xem: 208
Tải về 0
07/2017/NQ-HĐND 17/07/2017 Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 218
Tải về 0
09-NQ/TU 24/04/2017 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 249
Tải về 0