Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Số ký hiệu văn bản 71/NQ-CP
Ngày ban hành 08/08/2017
Ngày hiệu lực 08/08/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 71_nq-cp.pdf