Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về thẩm định phê duyệt Dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị , tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về thẩm định phê duyệt Dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị , tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - Đầu tư
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_2023-01-12_-68-_2023011203372020230112033743051_signed_20230112034352004_000.00.36.h38.pdf